Умови та згоди

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі поставляти, а ПОКУПЕЦЬ, у випадку відсутності зауважень до якості, приймати та    
оплачувати електротехнічні вироби, надалі ТОВАР.
1.2. ТОВАР має бути поставлений у кількості та асортименті згідно Специфікації або Рахунку-фактури, яка є невід’ємною частиною договору. ТОВАР має бути належної якості та відповідати  
стандартам, технічним умовам, іншій нормативно-технічній документації (сертифікату якості  (безпеки), санітарно-гігієнічним вимогам), які встановлюють вимоги до якості  для товарів, надаються
Постачальником за вимогою Покупцю та входить до вартості Товару.

2.   УМОВИ ПОСТАВКИ

2.1.  Поставка ТОВАРУ здійснюється на умовах EXW, склад ПОСТАЧАЛЬНИКА (ІНКОТЕРМС, 2010), якщо інше не зазначено у Специфікації або Рахунку-фактурі.
2.2.  Особливості виготовлення або поставки ТОВАРУ, в тому числі строки поставки окремих партій визначаються у Специфікації або Рахунку-фактурі.

3.   ЦІНА ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1.  Загальна сума договору визначається сукупністю погоджених Специфікацій або Рахунків-фактур.
3.2.  Грошова сума, передбачена пунктом 2.2 цього Договору, підлягає сплаті Покупцем на користь Постачальника 100% від загальної вартості товару.
3.3.  Передбачені положеннями цього Договору розрахунки здійснюються Сторонами національною грошовою одиницею України – гривнею, у    безготівковій формі, шляхом
перерахування відповідних сум коштів на поточний банківський рахунок Сторони Договору.

4.   УМОВИ ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ

4.1.  Передача ТОВАРУ здійснюється відповідно до умов поставки, що підтверджується підписанням представниками сторін відповідних видаткових
накладних. Датою поставки вважається дата підписання ПОКУПЦЕМ накладної на отримання ТОВАРУ на складі ПОКУПЦЯ.
4.2.  У випадку невідповідності поставленого ТОВАРУ умовам Договору, супровідним документам, кількісної нестачі, неналежної якості, ПОКУПЕЦЬ
зобов'язаний сповістити про це  ПОСТАЧАЛЬНИКА за допомогою факсимільного зв’язку, чи електронної пошти, протягом 10 (десяти) робочих днів
від дати поставки. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язаний направити до ПОКУПЦЯ належним чином уповноваженого представника для складання
двостороннього акту.
4.3.  У випадку,  якщо представник ПОСТАЧАЛЬНИКА не з’являється до ПОКУПЦЯ протягом 5 (п‘яти) робочих днів з моменту отримання
повідомлення про невідповідність ТОВАРУ, то ПОКУПЕЦЬ складає такий акт самостійно. Акт, складений у порядку, визначеному цим розділом,
вважається СТОРОНАМИ належним і є підставою для виставлення відповідної претензії.
4.4. Товар неналежної якості або некомплектний, або такий, що не відповідає умовам Договору, вважається непоставленим до повного виправлення
ПОСТАЧАЛЬНИКОМ всіх  недоліків.
4.5. ПОСТАЧАЛЬНИК разом з ТОВАРОМ передає ПОКУПЦЮ документи, передбачені чинним законодавством, зокрема: рахунок фактури, видаткову
та податкову накладну, а також за  вимогою ПОКУПЦЯ - нормативно-технічну документацію (сертифікат якості (безпеки), санітарно-гігієнічні вимоги і т.п.),
які встановлюють вимоги до якості товарів.

5.   УПАКОВКА ТА МАРКУВАННЯ

5.1. ТОВАР повинен мати стандартну упаковку для транспортування.
5.2. Упаковка повинна запобігати пошкодженню ТОВАРУ під час його транспортування та зберігання.
5.3. Особливості упаковки та маркування ТОВАРУ можуть визначатися у додатках до Договору.

6.   ГАРАНТІЙНІ СТРОКИ

6.1. ПОСТАЧАЛЬНИК гарантує якість та надійність ТОВАРУ протягом 12 (дванадцяти) місяців з дати поставки, за умови використання згідно цільового
призначення із дотриманням відповідних  інструкцій з обслуговування, експлуатації або зберігання. Якщо на поставлений ТОВАР виробником
встановлено більший гарантійний строк, то застосовується гарантійний строк виробника. Строк дії гарантії починається з моменту поставки ТОВАРУ.
6.2. ПОСТАЧАЛЬНИК зобов'язується за письмовою вимогою ПОКУПЦЯ за свій рахунок усунути дефекти, що виявлені протягом гарантійного строку, або
замінити ТОВАР. Перелік дефектів  реєструється актом про невідповідність, що підписується СТОРОНАМИ. В акті в обов’язковому порядку фіксується
дата виявлення недоліків та строки їх усунення. Виклик представника  ПОСТАЧАЛЬНИКА для складання акту здійснюється протягом 30 (тридцяти)
робочих днів з моменту виявлення недоліків, у порядку, визначеному пунктом 4 Договору.
6. 3. У випадку, коли недоліки поставленого Товару можуть бути усунені без повернення його ПОСТАЧАЛЬНИКУ, ПОКУПЕЦЬ має право вимагати від
ПОСТАЧАЛЬНИКА усунення недоліків за  місцем знаходження ТОВАРУ або усунути їх власними силами за рахунок ПОСТАЧАЛЬНИКА.

7.   ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У випадку прострочення поставки ПОСТАЧАЛЬНИК сплачує ПОКУПЦЮ неустойку у розмірі 0,05% від вартості непоставленого ТОВАРУ за кожен день   
прострочення, але не більше 10%  від вартості непоставленого вчасно ТОВАРУ.
7.2. За несвоєчасне виконання договірних зобов'язань по пп. 3.2 ПОКУПЕЦЬ сплачує пеню у розмірі 0,05% від  суми заборгованості за кожен день
прострочення, але не більше 10% від суми заборгованості.
7.3. Сплата штрафних санкцій не звільняє від обов'язків виконання договірних зобов'язань.

8.    ДІЯ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ.

8.1. СТОРОНИ звільняються від відповідальності за повне чи часткове невиконання або неналежне виконання зобов'язань, передбачених цим Договором,
якщо воно сталося внаслідок дії форс мажорних обставин.
8.2. Під форс-мажорними обставинами в  цьому Договорі  слід розуміти  будь-які  обставини зовнішнього щодо СТОРІН характеру, що виникли без вини
СТОРІН, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню СТОРІН, і які не можна було ні передбачити, ні уникнути, включаючи стихійні явища природного
характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки  тощо), лиха техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі тощо),
обставини суспільного життя (воєнні дії, громадські хвилювання, епідемії, страйки, бойкоти тощо), а також видання актів органів державної влади чи
місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні заходи названих органів, які унеможливлюють виконання СТОРОНАМИ зобов'язань за цим
Договором або перешкоджають такому виконанню.
8.3. СТОРОНА, що не має можливості належним чином виконати свої зобов'язання  за цим договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна
письмово повідомити інші СТОРОНИ протягом 5 робочих днів про існуючі перешкоди та їх вплив на виконання зобов'язань за цим Договором, інакше
втрачає право посилатися на них.
8.4. Якщо форс-мажорні обставини діють протягом 3 (трьох) місяців поспіль і не виявляють ознак припинення, цей Договір може бути припинений однією
СТОРОНОЮ шляхом направлення письмового повідомлення про це інший СТОРОНІ.
8.5. Настання форс-мажорних обставин повинно бути підтверджено компетентним органом, визначеним згідно чинного законодавства.

9.   УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

9.1. Сторони докладатимуть зусиль для урегулювання будь-яких спорів, що виникають при виконанні Договору, шляхом переговорів. У випадку
неможливості дійти згоди, спір має бути  вирішений у судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України.

10.   СТРОКИ ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ІНШІ УМОВИ

10.1. Договір діє з дати його підписання до «31» грудня 2018 року, але у будь-якому разі до повного виконання СТОРОНАМИ зобов’язань за Договором.
Дострокове припинення цього Договору можливе лише за взаємною згодою СТОРІН шляхом підписання Додаткової угоди, крім випадків,    
передбачених п. 8.4 та 10.5 цього Договору. Договір автоматично подовжується на кожен наступний рік, якщо жодна із Сторін не розірве Договір
шляхом направлення письмового повідомлення іншій Стороні не пізніше, ніж за 30 днів до закінчення (31 грудня) поточного календарного року.
10.2. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше
 стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.
10.3. Зміни в цей Договір можуть бути внесені за взаємною згодою СТОРІН, що оформлюється додатковою угодою.
10.4. Зміни та доповнення, додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у
письмовій формі та підписані уповноваженими представниками СТОРІН.
10.5. У випадку невиконання або неналежного виконання ПОСТАЧАЛЬНИКОМ зобов’язань, передбачених цим договором, ПОКУПЕЦЬ має право
достроково та в односторонньому порядку розірвати цей договір шляхом письмового повідомлення Постачальника за 7 календарних днів до
розірвання Договору.
10.6.  Цей Договір складений українською мовою, у двох примірниках, кожний з яких має однакову юридичну силу.
10.7.  Договір, отриманий за факсом, має юридичну чинність до моменту заміни оригіналом протягом 30 календарних днів.